Klachten reglement Body & Mind opleidingen

Artikel 1 – Begrippen

Klacht:
Een uiting van onvrede over de inhoud en werkwijze bij de organisatie van cursussen, workshops en opleidingen of onjuiste behandeling door personen werkzaam voor Body & Mind opleidingen.

Klager:
Persoon die gebruik wil maken, gebruikmaakt of gebruik heeft gemaakt van de diensten van Body & Mind opleidingen.

Aangeklaagde:
Opleidingscentrum Body & Mind,

Klachtencommissie:
De door Body & Mind opleidingen opgestelde commissie die verantwoordelijk is voor de klachtenbehandeling.

Artikel 2 – Doelstelling van de klachtenregeling

De klachtenregeling kent de volgende doelstellingen:
Het recht doen aan de individuele klager.

Artikel 3 – Uitgangspunten bij de klachtenbehandeling

De klachtenregeling is gebaseerd op de volgende punten:

  • De klacht wordt bij voorkeur eerst besproken tussen klager en aangeklaagde.
  • De klachtencommissie biedt de mogelijkheid tot een onpartijdige behandeling van de klacht, waarbij zij de bevoegdheid heeft een onderzoek te doen naar de oorzaak van de klacht.
  • Zo nodig doet de klachtencommissie een uitspraak over de ingediende klacht en geeft zij een bindend advies aan Body & Mind Opleidingen over door deze te nemen maatregelen naar aanleiding van de klacht.
  • Persoonlijke gegevens over de klager en aangeklaagde worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd.
  • De klachtencommissie doet geen uitspraak over aansprakelijkheid.

Artikel 4 – Indienen van een klacht

Lid 1. De klager wendt zich bij voorkeur eerst tot de aangeklaagde tegen wie de klacht gericht is, om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen.
Lid 2. Als de klager van mening is dat het niet mogelijk is om met de aangeklaagde zelf tot een oplossing van de klacht te komen of indien klager het niet eens is met de afhandeling van de klacht door aangeklaagde, kan de klager de klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie. Dit door een brief te richten aan:

Mevr. J.P.M.W. van Rijsbergen
Opalstraat 19
4421 LK Kapelle

Artikel 5 – Benoeming en samenstelling van de klachtencommissie

Lid 1. De klachtencommissie bestaat uit drie leden, waaronder een onafhankelijk voorzitter, een cursist en iemand van Body & Mind opleidingen. Zij worden benoemd door dhr. M van der Moere
Lid 2. De leden van de klachtencommissie worden voor een periode van drie jaar benoemd en zijn herbenoembaar.
Lid 3. Voor ieder lid wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.
Lid 4. Een (plaatsvervangend) lid kan vrijwillig terugtreden.

 

Artikel 6 – Taken van de klachtencommissie

De klachtencommissie heeft de volgende taken:
Het op basis van de behandeling van een klacht komen tot een uitspraak over de ingediende klacht en zo nodig adviseren van de directie over door hem te nemen maatregelen naar aanleiding van de klacht.

Artikel 7 – Mogelijkheden van de klachtenbehandeling

De klachtencommissie kan bij de uitvoering van haar functie gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

Het oproepen en horen van personen die direct betrokken zijn bij de ingediende klacht. Het inwinnen van informatie en het raadplegen en inzien van stukken, voor zover dit geschiedt met gerichte toestemming van de klager, en met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden.
Het zelfstandig doen van een poging om, alvorens tot behandeling van de klacht over te gaan, de relatie tussen partijen te herstellen.
Het inschakelen van deskundigen.

Artikel 8 – Communicatie bij behandeling van een klacht

Lid 1. De klachtencommissie draagt er zorg voor dat de klager binnen twee weken na het indienen van de klacht wordt geïnformeerd over de te volgen procedure.
Lid 2. Indien een klacht naar het oordeel van de klachtencommissie onvoldoende informatie bevat, stelt zij de klager in de gelegenheid alsnog duidelijkheid te verschaffen.
Lid 3. De klachtencommissie doet vervolgens binnen een week mededeling van de inhoud van de klacht aan de geklaagde, met het verzoek om hierop binnen een week te reageren.
Lid 4. De klacht zal na registratie en afhandeling minimaal 1 jaar bewaard worden.

Artikel 9 – Werkwijze van de klachtencommissie

Lid 1. De klachtencommissie komt bijeen indien er een klacht is ingediend. De bijeenkomsten vinden plaats in aanwezigheid van in principe alle leden en, bij afwezigheid van een lid, van diens plaatsvervanger.
Lid 2. De bijeenkomsten hebben een besloten karakter.
Lid 3. De klager, de aangeklaagde alsmede overige personen die naar het oordeel van de klachtencommissie moeten worden gehoord, worden opgeroepen voor de mondelinge behandeling door de klachtencommissie.

Artikel 10 – Betrokkenheid van een lid van de klachtencommissie

Lid 1. Indien een klacht betrekking heeft op een lid van de klachtencommissie zal diens plaatsvervanger optreden.
Lid 2. De leden van de klachtencommissie en andere bij de procedure betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hen in het kader van hun functie als lid van de klachtencommissie dan wel in het kader van hun betrokkenheid daarbij bekend is geworden.
Lid 3. Een lid van de klachtencommissie kan zich ook vrijwillig terugtrekken uit de procedure. Ook in dat geval zal de plaatsvervanger in diens plaats treden.

Artikel 11 – Stopzetting van de procedure

Lid 1. Een klacht wordt niet verder in behandeling genomen als deze door de klager wordt ingetrokken, dan wel indien na bemiddeling en/of na overleg met de klager blijkt dat bij de klager geen behoefte aan verdere behandeling bestaat.
Lid 2. Van het niet verder behandelen van een klacht wordt, onder vermelding van redenen, schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de geklaagde.

 

Artikel 12 – Slotbepalingen

Body & Mind opleidingen draagt zorg voor de bekendmaking van deze klachtenregeling. Deze wordt op verzoek verstrekt aan belanghebbende. In de algemene voorwaarden is de mogelijkheid van het inschakelen van de klachtencommissie opgenomen.

Artikel 13 – Ontwikkeling klachtenregeling

De klachtenregeling treedt in werking op 1 maart 2021.

De klachtencommissie bestaat uit:

Mark van der Moere – Eigenaar
Wietske Hopstaken – ZZP-er
Mevr. J.P.M.W. van Rijsbergen – Onafhankelijk persoon
Andere aanwezige cursist