Algemene voorwaarden

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer

Body & Mind opleidingen
Bezoekadres:  C.D. Vereekestraat 74,
E-mail adres: mark@bmopleidingen.nl Telefoonnummer: 06-29119858
KvK-nummer: 81550901

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Elke rechtsbetrekking tussen ‘Body & Mind opleidingen’, en de aan één van de cursussen, opleidingen, workshops en andere vormen van scholing, hierna te noemen ‘Cursussen’, die door ‘Body & Mind opleidingen’ worden georganiseerd, deelnemende persoon en/of vertegenwoordiger van deze persoon, hierna te noemen ‘Deelnemer’, wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.
 2. De toepasselijkheid van door Deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Inschrijvingen

 1. Inschrijving voor de Cursussen geschiedt per inschrijving via de website van ‘Body & Mind opleidingen’, en geschiedt op volgorde van binnenkomst. Een overeenkomst komt tot stand en is definitief door de schriftelijke bevestiging van de inschrijving door ‘Body & Mind opleidingen’ aan deelnemer. Deze bevestiging kan per e-mail plaatsvinden.
 2. Deelnemer is na inschrijving verplicht de volledige kosten 14 dagen voor deelname aan de cursus te voldoen.
 3. Na ontvangst van de schriftelijke bevestiging zoals bedoeld in artikel 3.1 is deelnemer verzekerd van deelname.
 4. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door ‘Body & Mind opleidingen’ verstrekte informatie.
 5. Inschrijving voor een Cursus impliceert automatisch en onmiddellijk, dat deelnemer verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat deelnemer zelf volledige verantwoording draagt voor de gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. ‘Body & Mind opleidingen’ zal zich te allen tijde inspannen de Cursussen naar beste kunnen uit te voeren. ‘Body & Mind opleidingen’ is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat deelnemer beoogde.
 2. Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan ‘Body & Mind opleidingen’ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de cursus, tijdig aan ‘Body & Mind opleidingen’ worden verstrekt.
 3. ‘Body & Mind opleidingen’ is gerechtigd bij de uitvoering van de cursussen derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal ‘Body & Mind opleidingen’ de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 4. Alle kennis/handelingen die in het kader van de Cursus worden aangeboden door ‘Body & Mind opleidingen’ zijn uitdrukkelijk geen medische behandelingen. Deze kennis/handelingen dienen ter rust en ontspanning. Deelname aan de cursus is geheel op eigen risico.

Artikel 5 Wijziging & Annulering door ‘Body & Mind opleidingen’

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft ‘Body & Mind opleidingen’ ten allen tijde de mogelijkheid de cursus te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden zoals in dit lid bedoeld is onder meer sprake in geval van onvoldoende inschrijvingen voor een cursus, ziekte van een docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door ‘Body & Mind opleidingen’ noodzakelijk zijn.
 2. ‘Body & Mind opleidingen’ behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van de cursussen. Deelnemer zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Deelnemer heeft vervolgens het recht de cursus kosteloos te annuleren. Dit dient binnen 14 dagen te gebeuren indien de aanvangsdatum meer dan 7 weken betreft. Is de aanvangsdatum 4 weken of korter dan heeft de Cursist 48 uur de tijd om kosteloos te annuleren. Het reeds door deelnemer betaalde bedrag voor de cursus wordt in dat geval door ‘Body & Mind opleidingen’ aan deelnemer gerestitueerd.

Artikel 6 Wijziging & Annulering door Deelnemer

 1. Na inschrijving voor een Cursus bestaat er een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen deze 14 dagen kan de inschrijving kosteloos worden geannuleerd.
 2. Wijziging van de data van cursus door deelnemer is niet mogelijk tenzij expliciet en schriftelijk overeengekomen.
 3. Annulering is uitsluitend schriftelijk per post of mail mogelijk. Annulering van de inschrijving is kosteloos binnen de 14 dagen bedenktermijn zoals in artikel 6.1 is aangegeven. Bij annulering binnen het termijn van 14 dagen voor aanvang van de Cursus zal 50% van de cursuskosten in rekening worden gebracht. Binnen het termijn van 7 dagen voor aanvang van de Cursus zal 100% van de Cursuskosten in rekening worden gebracht.
 4. In geval van annulering van de opleiding wordt het inschrijfgeld nimmer gerestitueerd.
 5. In geval van (tussentijdse) annulering van de Cursus heeft deelnemer nimmer recht op (gedeeltelijke) restitutie van de Cursuskosten. In bijzondere gevallen (onvoorziene omstandigheden uitsluitend ter beoordeling aan Body & Mind opleidingen) bestaat de mogelijkheid de Cursus in overleg te volgen op een ander tijdstip en/of andere locatie.

 
Artikel 7 Betaling

 1. Binnen 14 dagen voor aanvang van een Cursus dienen de cursuskosten te zijn voldaan. De cursuskosten worden na annulering niet gerestitueerd. Uitzondering hierop is annulering binnen de 14 dagen bedenktijd.
 1. In geval van annulering door deelnemer binnen de 14 dagen bedenktijd zullen de reeds betaalde inschrijfkosten binnen 14 dagen worden gerestitueerd.
 1. De cursuskosten dienen te worden overgemaakt op het rekeningnummer van ‘Body & Mind opleidingen’ onder vermelding van naam en datum van de Cursus, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
 2. Indien na verloop van het 2de betalingstermijn het bedrag niet is ontvangen volgt een laatste aanmaning. Hiervoor word € 25,- administratiekosten met daarnaast ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente en buitenrechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,- ; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
 3. In geval van niet-tijdige betaling van het 3e termijn of 7 dagen voor aanvang van de cursus is ‘Body & Mind opleidingen’ ten allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval, dan vervalt hiermee het recht tot toegang voor deelnemer.
 4. Indien bij een betalingsregeling in termijnen niet tijdig en/of niet volledig aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, is Body & Mind opleidingen gerechtigd het volledig verschuldigde bedrag direct en in zijn geheel op te eisen. Elke betalingsregeling zal in dat geval komen te vervallen.
 5. In geval van niet (tijdige) betaling of onvolledige betaling van het cursusgeld kan de cursist de toegang tot het volgen van de cursus (al dan niet tijdelijk) worden ontzegd en kan Body & Mind opleidingen besluiten niet over te gaan tot aanmelding van de cursist voor het Centraal Eindexamen, zonder dat Body & Mind opleidingen jegens de cursist en/of borg schadeplichtig kan worden. Body & Mind opleidingen behoudt zich tevens het recht voor om de studieovereenkomst te beëindigen/ontbinden, zonder dat Body & Mind opleidingen jegens de cursist en/of borg schadeplichtig kan worden gesteld.
 6. De Cursus voorziet in een of meerdere dagdelen, eventuele verblijfskosten zijn niet inbegrepen in de overeenkomst en zijn voor rekening van de Deelnemer.

 

Artikel 8 Prijswijzigingen

 1. Body & Mind opleidingen heeft het recht jaarlijks de prijzen te verhogen. Voor bestaande klanten is de prijsverhoging maximaal 5%, bij een gelijkblijvende tegenprestatie. Bij een gewijzigde tegenprestatie kan de prijsaanpassing afwijkend zijn.
 2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. ‘Body & Mind opleidingen’ is niet aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen of meegebrachte materialen van Deelnemer gedurende de Cursussen.
 2. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van ‘Body & Mind opleidingen’, is ‘Body & Mind opleidingen’ op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat Deelnemer overkomt tijdens of als gevolg van deelname aan de Cursus.
 3. ‘Body & Mind opleidingen’ is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met informatie op de website, informatie in de ter beschikking gestelde materialen of de wijziging of annulering van de Cursus door ‘Body & Mind opleidingen’.
 4. Deelnemer vrijwaart ‘Body & Mind opleidingen’ voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, mededeelnemers.
 5. ‘Body & Mind opleidingen’ is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het beroepsmatig toepassen/uitvoeren van kennis/handelingen door deelnemers, tijdens of na de cursus, zoals opgedaan tijdens de cursus.
 6. Aansprakelijkheid van ‘Body & Mind opleidingen’ voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
 7. Iedere eventuele aansprakelijkheid van ‘Body & Mind opleidingen’ uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot de Cursuskosten van de Cursus waarmee de schade een verband heeft.
 8. De aansprakelijkheid van ‘Body & Mind opleidingen’ is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventueel afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van ‘Body & Mind opleidingen’ in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

Artikel 10 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door ‘Body & Mind opleidingen’ aan deelnemer ter beschikking gestelde materialen en de website van ‘Body & Mind opleidingen’ berust bij ‘Body & Mind opleidingen’ of bij derden. Het is deelnemer nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en/of de verstrekte documentatie en/of informatie van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van ‘Body & Mind opleidingen’.
 2. ‘Body & Mind opleidingen’ behoudt zich het recht voor tot het maken beeld- en/of geluidopnamen tijdens cursussen en deze te gebruiken voor eigen en openbare opleidings- en promotieactiviteiten. Indien een cursist niet herkenbaar in beeld wilt, kan dit per mail voor aanvang van de cursus worden aangegeven. Tevens behoudt ‘Body & Mind opleidingen’ zich het recht voor de door uitvoering toegenomen kennis te gebruiken in haar praktijk.
 3. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens een cursus door deelnemer is uitdrukkelijk verboden.

Artikel 11 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk door een der partijen is gemeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Bij inschrijving voor een cursus worden de persoonsgegevens van deelnemer gebruikt bij het samenstellen van een deelnemerslijst. Deze persoonlijke gegevens, inclusief e-mail adres, worden slechts verwerkt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen en om deelnemer op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van ‘Body & Mind opleidingen’.
 3. ‘Body & Mind opleidingen’ zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen

 1. ‘Body & Mind opleidingen’ behoudt zich het recht voor Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Cursussen belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de desbetreffende Cursus en/of toekomstige Cursussen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte Cursuskosten onverlet.
 2. Om een goede teambuilding en Cursus te waarborgen verklaart Deelnemer, door inschrijving voor een Cursus dat het nimmer de intentie is mededeelnemers op enige wijze aansprakelijk te stellen. Indien dit onverhoopt toch het geval zal zijn dan behoudt ‘Body & Mind opleidingen’ zich nadrukkelijk het recht voor zoals omschreven in lid 1 van dit artikel.

Artikel 13 Klachtenregeling

 1. ‘Body & Mind opleidingen’ beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure (‘Klachtenreglement’) en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ‘Body & Mind opleidingen’, tijdig nadat deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden na genoemd moment is in elk geval tijdig. Niet-tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat afnemer zijn of haar rechten ter zake verliest.
 3. ‘Body & Mind opleidingen’ zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Body & Mind opleidingen binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst van een indicatie wanneer deelnemer een antwoord kan verwachten.
 4. Indien deelnemer het niet eens is met de afhandeling van de klacht ofwel van mening is dat het niet mogelijk is met ‘Body & Mind opleidingen’ tot een oplossing van de klacht te komen, dan heeft deelnemer de mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht & Geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Deelnemer en ‘Body & Mind opleidingen’ is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in principe worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin ‘Body & Mind opleidingen” is gevestigd.
 1. Geschillen tussen ‘Body & Mind opleidingen’ en u als deelnemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten kunnen zowel door u als door ‘Body & Mind opleidingen’ aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen.

 

 1. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien u de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij de ‘Body & Mind opleidingen’ heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

 

 1. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

 

 1. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

 

 1. Wanneer u een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is ‘Body & Mind opleidingen’ aan deze keuze gebonden.

 

 1. Wanneer ‘Body & Mind opleidingen’ een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet hij u eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. ‘Body & Mind opleidingen’ dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

 

 1. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende regelement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

 

Artikel 15 Opschorten

 1. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal de ondernemer het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

Artikel 16 Nakomingsgarantie

 1. Wordt de klacht/geschil in de ogen van de cursist niet voldoende beantwoord, dan verwijzen wij u naar het secretariaat van de V.O.S. (Vereniging Opleidingsinstituten Sportmassage) voor de klachtenprocedure, welke vermeld staat op de site van de V.O.S. vosopleidingen.nl

 

 1. De VOS stelt de opleider in gelegenheid tot verweer.

 

 1. De uitspraak van de V.O.S. is voor het instituut bindend. Eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

 

Artikel 17 – Wijziging

 1. De opleider is ten allen tijden gerechtigd deze Algemene Cursusvoorwaarden te wijzigen.

 

 1. De Algemene Cursusvoorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe voorwaarden van toepassing.